What rhymes with penguin?

List of words that rhyme with penguin in our rhyming dictionary.

Penguin rhymes with:

goguen, nicaraguan, arwen, awan, baldwin, chautauquan, edwin, gawain, genuine, goguen, harlequin, hudwon, iowan, irwin, iwen, kerwen, mequon, nicaraguan, radwan, salwen, sequin, shawhan, urwin

Penguin sounds like:

pankonin, panmunjom, pengassan, pennsauken, pension, penson, phoenician, pi-meson, pinckney, pinkham, pinkney, pinshan, pinson, pinzon, pomicino, ponchan, punkin

What rhymes with penguin?