What rhymes with shifrin?

List of words that rhyme with shifrin in our rhyming dictionary.

Shifrin rhymes with:

aldrin, alendrin, aspirin, borin, bulgrin, carin, caryn, catharine, citrin, cobrin, coltrin, corinn, corrin, currin, dahlgren, daren, darin, darrin, dobrin, dorin, dworin, ephedrine, erin, estrin, ferrin, florin, forin, garin, gearin, guarin, guerin, halprin, hearin, heavrin, helprin, herin, herrin, janvrin, karin, karyn, katharine, kathryn, kerin, kirin, kobrin, laurin, lohengrin, lorin, marin, marrin, maurin, merrin, morin, morrin, motrin, murin, murrin, negrin, oleandrin, orin, orrin, pellegrin, perrin, perryn, petrin, quirin, ribavirin, sanhedrin, sarin, schwerin, shchedrin, shearin, sheerin, sherin, sherrin, shorin, sorin, starin, turenne, turin, uhrin, urdangarin

Shifrin sounds like:

sabourin, sabrina, saffran, saffron, safran, savarino, schiferon, schizophrenia, seaborn, seaborne, severin, severini, severino, severn, shafran, shakespearean, shopworn, siberian, sophronia, soprano, sovran, sparano, spearman, sperm, sporn, sprain, spreeman, spreen, spurn, subramanian, suffern, superhuman, superman, superwoman, superwomen, supreme, sybron, szafran

What rhymes with shifrin?