What rhymes with zalygin?

List of words that rhyme with zalygin in our rhyming dictionary.

Zalygin rhymes with:

kosygin, beghin, burgin, coggin, duggin, fagin, feigin, flanagin, goggin, googin, hangin', holguin, jungin, kagin, koryagin, kosygin, mangin, melugin, mungin, muskegon, nagin, olguin, riggin, rogin, scoggin, scogin, scroggin, singin', wergin, wiggin

Zalygin sounds like:

zelazny

What rhymes with zalygin?