What rhymes with afanasyev?

List of words that rhyme with afanasyev in our rhyming dictionary.

Afanasyev rhymes with:

amev, gorbachev, grachev, ligachev, nazarbayev, nechayev, shalnev, shansev, starodubstev, zaitsev

What rhymes with afanasyev?