What rhymes with shansev?

List of words that rhyme with shansev in our rhyming dictionary.

Shansev rhymes with:

zaitsev, afanasyev, amev, gorbachev, grachev, ligachev, nazarbayev, nechayev, shalnev, starodubstev, zaitsev

Shansev sounds like:

sanjiv, semionenkov, showmanship, syncope

What rhymes with shansev?