What rhymes with nazarbayev?

List of words that rhyme with nazarbayev in our rhyming dictionary.

Nazarbayev rhymes with:

afanasyev, amev, gorbachev, grachev, ligachev, nechayev, shalnev, shansev, starodubstev, zaitsev

Nazarbayev sounds like:

newscorp, newsgroup, nucorp

What rhymes with nazarbayev?