What rhymes with khrushchev?

List of words that rhyme with khrushchev in our rhyming dictionary.

Khrushchev rhymes with:

kruschev, kruschev, kruschev, kruschev, kruschev, baldev, basayev, dudayev, kerpedjiev, kozyrev, krikalev, kruschev, maglev, medvedev, negev, sachdev

Khrushchev sounds like:

kerchief, kerkhoff, kiracofe, kirchhoff, kirchoff, kirkby, kirkeby, krauskopf, kruschev, kurshikov

What rhymes with khrushchev?