What rhymes with kruschev?

List of words that rhyme with kruschev in our rhyming dictionary.

Kruschev rhymes with:

khrushchev, khrushchev, khrushchev, khrushchev, khrushchev, baldev, basayev, dudayev, kerpedjiev, khrushchev, kozyrev, krikalev, maglev, medvedev, negev, sachdev

Kruschev sounds like:

kerchief, kerkhoff, khrushchev, kiracofe, kirchhoff, kirchoff, kirkby, kirkeby, krauskopf, kurshikov

What rhymes with kruschev?