What rhymes with federov?

List of words that rhyme with federov in our rhyming dictionary.

Federov rhymes with:

fyodorov, fyodorov, davydov, fyodorov, kargonaov, luzhkov, morachov, romanov, saratov, volkogonov, yakov, zuganov

Federov sounds like:

federoff, fetterhoff, fyodorov

What rhymes with federov?