What rhymes with yakov?

List of words that rhyme with yakov in our rhyming dictionary.

Yakov rhymes with:

luzhkov, davydov, federov, fyodorov, kargonaov, luzhkov, morachov, romanov, saratov, volkogonov, zuganov

Yakov sounds like:

yaacov, yacoub, yazov, yeshiva, yosef, yousef, yousif, youssef, yucaipa, yusef

What rhymes with yakov?