What rhymes with stanislav?

List of words that rhyme with stanislav in our rhyming dictionary.

Stanislav rhymes with:

miroslav, vladislav, vyacheslav, belov, dzhirkvelov, miroslav, pavlov, sokolov, tupelov, vladislav, vyacheslav

Stanislav sounds like:

stancliff

What rhymes with stanislav?