What rhymes with baryshnikov?

List of words that rhyme with baryshnikov in our rhyming dictionary.

Baryshnikov rhymes with:

kalashnikov, kalashnikov, khlebnikov, poznikov, chebrikov, kalashnikov, khlebnikov, poznikov, chebrikov, kalashnikov, khlebnikov, maslyukov, nabokov, poznikov, rybakov

What rhymes with baryshnikov?