What rhymes with nabokov?

List of words that rhyme with nabokov in our rhyming dictionary.

Nabokov rhymes with:

rybakov, rybakov, baryshnikov, chebrikov, kalashnikov, khlebnikov, maslyukov, poznikov, rybakov, andropov, baryshnikov, bordenave, branislov, chebrikov, improv, kalashnikov, kamentsev, karpov, khlebnikov, lubinov, maslyukov, potapov, poznikov, rybakov, vaclav, vaslov, vorontsov, yugoslav

What rhymes with nabokov?