What rhymes with maslyukov?

List of words that rhyme with maslyukov in our rhyming dictionary.

Maslyukov rhymes with:

baryshnikov, chebrikov, kalashnikov, khlebnikov, nabokov, poznikov, rybakov, andropov, baryshnikov, bordenave, branislov, chebrikov, improv, kalashnikov, kamentsev, karpov, khlebnikov, lubinov, nabokov, potapov, poznikov, rybakov, vaclav, vaslov, vorontsov, yugoslav

What rhymes with maslyukov?