What rhymes with rybakov?

List of words that rhyme with rybakov in our rhyming dictionary.

Rybakov rhymes with:

nabokov, nabokov, baryshnikov, chebrikov, kalashnikov, khlebnikov, maslyukov, nabokov, poznikov, andropov, baryshnikov, bordenave, branislov, chebrikov, improv, kalashnikov, kamentsev, karpov, khlebnikov, lubinov, maslyukov, nabokov, potapov, poznikov, vaclav, vaslov, vorontsov, yugoslav

Rybakov sounds like:

ribicoff, robocop

What rhymes with rybakov?