What rhymes with andropov?

List of words that rhyme with andropov in our rhyming dictionary.

Andropov rhymes with:

karpov, potapov, baryshnikov, bordenave, branislov, chebrikov, improv, kalashnikov, kamentsev, karpov, khlebnikov, lubinov, maslyukov, nabokov, potapov, poznikov, rybakov, vaclav, vaslov, vorontsov, yugoslav

Andropov sounds like:

antwerp

What rhymes with andropov?