What rhymes with lubinov?

List of words that rhyme with lubinov in our rhyming dictionary.

Lubinov rhymes with:

bordenave, andropov, baryshnikov, bordenave, branislov, chebrikov, improv, kalashnikov, kamentsev, karpov, khlebnikov, maslyukov, nabokov, potapov, poznikov, rybakov, vaclav, vaslov, vorontsov, yugoslav

Lubinov sounds like:

lyubimov

What rhymes with lubinov?