What rhymes with yugoslav?

List of words that rhyme with yugoslav in our rhyming dictionary.

Yugoslav rhymes with:

branislov, vaslov, branislov, vaclav, vaslov, andropov, baryshnikov, bordenave, branislov, chebrikov, improv, kalashnikov, kamentsev, karpov, khlebnikov, lubinov, maslyukov, nabokov, potapov, poznikov, rybakov, vaclav, vaslov, vorontsov

Yugoslav sounds like:

yugoslavia

What rhymes with yugoslav?