What rhymes with kamentsev?

List of words that rhyme with kamentsev in our rhyming dictionary.

Kamentsev rhymes with:

vorontsov, vorontsov, vorontsov, andropov, baryshnikov, bordenave, branislov, chebrikov, improv, kalashnikov, karpov, khlebnikov, lubinov, maslyukov, nabokov, potapov, poznikov, rybakov, vaclav, vaslov, vorontsov, yugoslav

What rhymes with kamentsev?