What rhymes with improv?

List of words that rhyme with improv in our rhyming dictionary.

Improv rhymes with:

andropov, baryshnikov, bordenave, branislov, chebrikov, kalashnikov, kamentsev, karpov, khlebnikov, lubinov, maslyukov, nabokov, potapov, poznikov, rybakov, vaclav, vaslov, vorontsov, yugoslav

Improv sounds like:

improve

What rhymes with improv?