What rhymes with bordenave?

List of words that rhyme with bordenave in our rhyming dictionary.

Bordenave rhymes with:

lubinov, andropov, baryshnikov, branislov, chebrikov, improv, kalashnikov, kamentsev, karpov, khlebnikov, lubinov, maslyukov, nabokov, potapov, poznikov, rybakov, vaclav, vaslov, vorontsov, yugoslav

What rhymes with bordenave?